تانکر پلاستیکی

تانکر پلاستیکی
فروش انواع مخزن پلاستیکی چند لایه

تانکر پلاستیکی

این دسته از مخازن جهت نگهداری از آب و سایر مواد صنعتی نظیر الکل ، اسید ها و … استفاده میشوند.
در تولید این مخازن از مواد پلی اتیلن استفاده میشود.
یک تانکر پلاستیکی آب شامل سه لایه میباشد.

تانکر پلاستیکی آب سه لایه 

لایه اول جهت جلوگیری از ضربه و اشعه ماوراء بنفش میباشد.
لایه دوم که به لایه UV معروف میباشد جهت جلوگیری از ورود نور به داخل مخزن تعبیه شده است.
لایه سوم نیز لایه ای پلی اتیلن با FoodGrade های خوراکی جهت جلوگیری از ظعم و بو گرفتن آب تعبیه میشود.
مناسبترین تانکر آب پلاستیکی جهت نگهداری آب مخازن سه لایه میباشند.

تانکر پلاستیکی تک لایه

این دسته از مخازن شامل یک لایه پلی اتیلن با ضخامت همسان با مخازن سه لایه هستند.
مخازن تک لایه جهت نگهداری مواد های صنعتی نظیر الکل ها ، اسید ها و … میباشند.
از لحاظ وزنی و ضخامت این مخازن با مخازن سه لایه تفاوتی ندارد ولی کارایی متفاوتی دارد.
در این مخازن به دلیل نبود لایه میانی ، نور به داخل مخزن نفوذ میکند و باعث جلبک و خزه بستن آب در داخل مخزن میگردد.

قیمت تانکر پلاستیکی آب سه لایه

قیمت این مخازن بر حسب نوع جنس و وزن جنس محاسبه میگردد.
و هر شرکت تولیید کننده بر این اساس قیمت مخازن خود را تعیین میکند.
به طور مثال قیمت متعادل یک مخزن 500 لیتری افقی بین 300 تا 350 هزار تومان میباشد با توجه به وزن و نوع پلی اتیلن آن.
راه های ارتباط با ما
09124251334 فراهانی
02133856545 دفتر
تانکر آب
تانکر پلاستیکی آب سه لایه (نمایی از کارخانه)
مخزن ضد جلبک
منبع پلاستیکی عمودی (ایستاده)
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
منبع پلاستیکی زیرپله
تانکر پلاستیکی آب
تانکر پلاستیکی آب آسانرو
تانکر آب
تانکر آب پلاستیکی
منبع آب پلاستیکی
منیع آب پلاستیکی
اندازه و ابعاد مخازن سمپاش ، نیسانی ، وان و زیر پله
اندازه و ابعاد مخازن عمودی ، عمودی کوتاه و آسانرو
اندازه و ابعاد مخازن افقی ، مکعب و عمودی های بلند
مخزن سه لایه
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
مخازن پلاستیکی 20 هزار لیتری ارسال شده برای مشتری عزیز
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
مخزن سه لایه پلاستیکی 5 هزار لیتری ارسالی برای مشتری عزیز
مخزن آب
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
مخزن پلاستیکی
تانکر پلاستیکی آب سه لایه
مخزن آب پلاستیکی
مخازن 20 هزار لیتری پلاستیکی ارسال شده برای مشتری عزیز